Specjalizujemy się między innymi w obsłudze kadrowo-płacowej. Oferujemy pomoc przy zakładaniu i likwidacji firm.

Obsługujemy stale ponad 150 firm świadcząc pełną usługę od rejestracji firmy po wszelkie rozliczenie publiczno – prawne i zawieranie umów.

Pomyślnie rozwiązujemy problemy podmiotów gospodarczych.

Kontakt
Działając w interesie klientów dbamy o:

OFERTA
Oferujemy Państwu kompleksową obsługę rachunkowo-księgową firm jak również pomoc przy zakładaniu i likwidacji firm. Specjalizujemy się w obsłudze kadrowo-płacowej.

Księgi rachunkowe

 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • ustalanie wysokości miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US (przekaz elektroniczny),
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • monitoring należności i zobowiązań.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt:

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • dokonywanie zapisów w KPiR lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ustalanie wysokości miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy wraz z sporządzeniem deklaracji,
 • sporządzanie ewidencji VAT.

Kadry i płace:

 • prowadzenie teczek akt osobowych,
 • prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy,
 • przygotowanie świadectw pracy,
 • przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń,
 • obsługę umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło i innych,
 • przygotowanie deklaracji ZUS RMUA,
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników: PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzanie deklaracji na potrzeby ZUS, deklaracji dla potrzeb urzędów skarbowych:
  PIT 4,PIT 8A,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.

Świadczymy kompletną obsługę księgowo-podatkową oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu działalności oraz formie prawnej.

Nowy Klient

Z rozpoczęciem działalności gospodarczej wiąże się wiele obowiązków, które wspólnie z Państwem zrealizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • założymy firmę od podstaw zaczynając od rejestracji,

 • pomożemy wybrać najbardziej korzystną formę opodatkowania dla nowo zakładanej firmy,

 • załatwimy wszystkie procedury związane z rejestracją działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych , Urzędzie Skarbowym, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji Pr

Prowadzimy system gratyfikacyjny dla klientów biura.

Każdy przedsiębiorca, który poleci nasze usługi swoim znajomym otrzyma jednomiesięczny rabat w wysokości 30% stawki miesięcznej wynikającej z umowy zawieranej z nowym klientem.

Klienci:

Cennik usług:

Ceny naszych usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z klientem i uzależnione są głównie od rodzaju prowadzonej ewidencji oraz od ilości dokumentów księgowych dostarczonych w danym miesiącu oraz ich stopnia trudności.

Przykładowe ceny:

0PLN
Księga rachunkowa
0PLN
Książka przychodów i rozchodów
0PLN
Kadry i płace (cena za osobę)
0PLN
Rozliczenia roczne

Dane kontaktowe: